Submit Bid for Nefarious November 2018

Sorry, registration is currently closed for Nefarious November 2018.